Search for more Public Notices in your area
Traffic

Notice of making an Order The County Borough of Conwv (Public Footpath No 86 Llangernyw (Public Path Diversion) Order 2018

Notice ID: NWA0805503

Notice effective from
26th September 2018 to 26th October 2018

Deddf Priffvrdd 1980 - Adran 119 Hvsbvsiad vnofn a awneud Gorchvmvn

Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Cvhoeddus Rhif 86 Llangernvwl (Gwvro Llwvbr Cvhoeddusl 2018 Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar 18 Medi 2018 dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 yn gwyro'r darn hwnnw o Iwybr troed rhif 86 Llangernyw rhif 86 Llangernyw o ffin y cae ar gyfeirnod grid SH 8532 6316 gan barhau i gyfeiriad y de am tua 400m drwy fuarth fferm Bodrach rhwng adeiladau ac yn dod i derfyn ar gyfeirnod grid SH 8523 6279.

Highways Act 1980 - Section 119

Notice of making an Order The County Borough of Conwv (Public Footpath No 86 Llangernyw (Public Path Diversion) Order 2018 The above Order made on 18 September 2018 under Section 119 of the Highways Act 1980 will divert that section of footpath No 86 Llangernyw from the field boundary at grid reference SH 8532 6316 proceeding in a southerly direction for approximately 400m through Bodrach farm yard between buildings and ending at grid reference SH 8523 6279.

Bydd y rhan newydd o'r llwybr yn dechrau o The new section of the path will commence fromffin y cae ar gyfeirnod grid SH 8532 6316 i field boundary at grid reference SH 8532 6316gyfeiriad y de am tua 380m yn croesi caeau proceeding southerly for approximately 380mi ddwyrain Bodrach ac yn dod i derfyn ar crossing fields to the east of Bodrach and endinggyfeirnod grid SG 8523 6279. Hyd rhan at grid reference SH 8523 6279. The length ofnewydd y llwybr yw tua 360m. Lied y llwybr the new section of the path is approximatelyyw 1.5m metr. 380m. The width of the path is 1.5m.Gellir arolygu copi o'r Gorchymyn am ddim yn A copy of the Order and map may be inspectedLlyfrgell Abergele ac yn swyddfeydd Pennaeth at Abergele Library and at the offices of they Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Head of Law and Governance, Bodlondeb,Conwy yn ystod oriau swyddfa arferol. Rhaid Conwy, during normal opening/office hours,anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau Any representation about or objections to thei'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Order must be sent in writing to the Head ofGyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, Law and Governance, Bodlondeb, Conwy,LL32 8DU ddim hwyrach na 24 Hydref 2018. LL32 8DU not later than 24 October 2018.Os na dderbynnir unrhyw sylwadau neu If no representations or objections are dulywrthwynebiadau, neu os bydd rhai a wneir yn made, or if any so made are withdrawn,cael eu tynnu'n 61, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol the Conwy County Borough Council mayConwy gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn confirm the Order as an unopposed Order,diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at If the Order is sent to the Welsh MinistersWeinidogion Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw for confirmation, any representations andsylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu objections which have not been withdrawntynnu'n 61 yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn. will be sent with the Order.Dyddiedig: 26 Medi 2018 Dated: 26 September 2018Delyth E Jones Delyth E JonesPennaeth y Gyfraith a Llywodraethu Head of Law and Governance■U^^^ Bodlondeb,Bodlondeb,

Conwy LL32 8DU

C*ONWY (01492) 574000(01492) 574000

ISSSSSffiS'SS Cyf/Ref: CCBC-030229/HLAttachments

NWA0805503.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices