Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NWA0796651

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Promenad Cavlev. Llandrillo vn Rhos) Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Prwodd) 2018 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim Mai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Bromenad Cayley, Llandrillo yn Rhos, o'i chyffordd S Llannerch Road East i'w chyffordd a Phromenad y Gorllewin.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Dwr Cymru. Bydd y ffordd arall ar gael i drafnidiaeth yn mynd ar hyd Promenad Cayley i Bromenad y Gorllewin a bydd y ffordd wedi'i harwyddo'n briodol. Daw'r Gorchymyn i rym ar 8 Hydref 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 5 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 7 wythnos. Dyddiedig 19 Medi 2018 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Cavlev Promenade. Rhos on Seal (Temporary Prohibition of Through Traffic)

Order 2018 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of the Cayley Promenade, Rhos on Sea, from its junction with Llanerch Road East to its junction with West Promenade.

The Order is necessary to facilitate works by Welsh Water. The alternative route will be via Cayley Promenade onto West Promenade and will be signed accordingly.

The Order comes into effect on 8 October 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 5 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 7 weeks. Dated: 19 September 2018 Delyth E Jones Head of Law and Governance

ULe^^v Bodlondeb,

^^vBodlondeb,

?^^/ Conwy LL32 8DUConwy (01492) 574000(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf/Refl CCBC-030799/HLCvf/Refl CCBC-030799/HL

COUNTY BOROUGH COUNCIL wji. iiwi. wwbvw www. ww* ■ ■ ?wji.

iiwi. wwbvw www.

ww* ■ ■ ?

Attachments

NWA0796651.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices