Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NWA0792070

Notice effective from
12th September 2018 to 12th October 2018

DEDDF RHEOLI TRAFFIC FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Chapel Street/Hen Ffordd Conwv/ Tanvrallt Mochdre) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffia Trwodd) 2018

RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darnau hwnnw

0 ffyrdd fel a nodir yn yr Atodlen isod.ffyrdd fel a nodir yn yr Atodlen isod.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith trwsio. Bydd arwyddion i'ch arwain ar ffordd arall.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 26 Medi 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 15 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod heb fod yn fwy na 17 wythnos.

Atodlen

Chapel Street Mochdre: O Hen Ffordd Conwy at gyffordd LSn Mynydd

Hen Ffordd Conwy Mochdre: o Chapel Street

1 Llys Hen FforddLlys Hen Ffordd

Tanyrallt Mochdre: o Chapel Street i Singleton Crescent

□yddiedig: 12 Medi 2018 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Chapel Street/Old Conwav Road/

Tanrallt Mochdre) (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in the lengths of road specified in the Schedule below.

The Order is necessary to facilitate repair works. The alternative route will be signed accordingly.

The Order comes into effect on 26 September 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 15 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 17 weeks.

Schedule

Chapel Street Mochdre: from Old Conway Road to junction Mynydd lane

Old Conway Road Mochdre: from Chapel Street to Llys Hen Ffordd

Tanyrallt Mochdre: from Chapel Street to Singleton Crescent

Dated: 12 September 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-030526/HL

Attachments

NWA0792070.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices