Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NWA0783632

Notice effective from
12th September 2018 to 12th October 2018

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14M1 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Melai Llanfair Talhaearnl (Gwaharddiad Prog Pro ar Draffia Trwoddl 2018

RHOPDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan hwnnw o Ffordd Melai Llanfair Talhaiarn ym Mhont Ty'n Cyll.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar Pont Ty'n Cyll. Bydd mynediad cyfyngedig i gerddwyr. Bydd arwyddion ar y safle i'ch arwain ar ffordd arall.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 1 Hydref 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 6 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod heb fod yn fwy na 8 wythnos.

□yddiedig: 12 Medi 2018 Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Melai Road Llanfairtalhaiarnl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Melai Road Llanfair Talhaiarn at Pont Ty'n Cyll.

The Order is necessary to facilitate works on Pont Ty'n Cyll. There will be limited pedestrian access. The alternative route will be signed on site.

The Order comes into effect on 1 October 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 6 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 8 weeks.

Dated: 12 September 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

||L^»wv Bodlondeb, Conwy

^»wvBodlondeb, Conwy

LL32 8DU

Conwy (01492) 574000(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL Cvf fRef I CCBC-031176/H LCvf fRef

I

CCBC-031176/H L

COUNTY BOROUGH COUNCIL wji. www ww ?wji.www

ww?

Attachments

NWA0783632.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices