Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Coed Pella Road/Lansdowne Road/

Notice ID: NWA0783608

Notice effective from
5th September 2018 to 5th October 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Coed Pella/Ffordd Lansdowne/
Queens Drive Bae Colwvnl (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwoddl 2018
RHOPDIR RHYBUPD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, a'i effaith fydd i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darnau ffyrdd fel a nodir yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ail-wynebu'r ffordd gerbydau.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 24 Medi 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 12 diwrnod neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 14 diwrnod.
Atodlen
Ffordd Coed Pella o'i chyffordd gyda Conway Road i Ffordd Lansdowne
Ffordd Lansdowne o'i chyffordd gyda Ffordd Coed Pella i Queens Drive
Queens Prive o'i gyffordd gyda Conway Road i Ffordd Lansdowne
Dyddiedig 5 Medi 2018
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Coed Pella Road/Lansdowne Road/
Queens Prive Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in those lengths of road specified in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works.
The Order comes into effect on 24 September 2018. It is anticipated that the road will be closed for a period of 12 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 14 days.
Schedule
Coed Pella Road from its junction with Conway Road and Lansdowne Road
Lansdowne Road from its junction with Coed Pella Road to Queens Drive
Queens Prive from its junction with Conway Road to Lansdowne Road
Dated 5 September 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-031175//HL

Attachments

NWA0783608.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices