Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (Public Footpath No. 20 Llanrwsti Public Path Diversion Order 2018

Notice ID: NWA0768517

Notice effective from
29th August 2018 to 28th September 2018

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD 1980 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv fLIwvbr Cvhoeddus Rhif 20 Llanrwsti Gwvro Llwvbr Cvhoeddus 2018

Ar 23 Awst 2018, cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y Gorcfiymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH ORDER HIGHWAYS ACT 1980 The County Borough of Conwv (Public Footpath No. 20 Llanrwsti Public Path Diversion Order 2018

On 23 August 2018 the Conwy County Borough Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980.

Effaith y Gorchymyn fel y caiff ei gadarnhau The effect of the Order as confirmed is to divert yw gwyro'r darn hwnnw o Iwybr troed rhif that section of footpath No 20 Llanrwst from 20 Llanrwst o gyfeirnod grid SH 8098 6014 grid reference SH 8098 6014 proceeding in a gan fynd tua'r de i ochr ddwyreiniol Tyddyn- southerly direction to the eastern side of Tyddyn-hen a gorffen yng nghyfeirnod grid SH hen and ending at grid reference SH 8100 6004. 8100 6004. Bydd y rhan newydd o'r llwybr The new section of the path will commence yn dechrau ar y ffordd fynediad i Tyddyn- on the access track to Tyddyn-hen at grid hen yng nghyfeirnod grid SH 8100 6004 a reference SH 8100 6004 and proceeding along symud ar hyd ochr orllewinol Tyddyn-hen the western side of Tyddyn-hen in a northerly tua'r gogledd i glwyd fechan lie bydd y direction to a wicket gate where the path enters llwybr yn mynd i gae a symud tua'r gogledd a field and proceeds northerly to grid reference i gyfeirnod grid SH 8098 6014. Hyd rhan SH 8098 6014. The length of the new section of newydd y llwybr yw tua 100m. Lied y llwybr the path is approximately 100m. The width of the yw1.5mmetr. path is 1.5m.

Gellir gweld copi o'r Gorchymyn fel y'i A copy of the Order as confirmed and thecadarnhawydamddimynswyddfeyddPennaeth Order map may be seen free of charge at they Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy offices of the Head of Law and Governance,yn ystod oriau swyddfa arferol. Bodlondeb, Conwy during normal office hours.Daw'r Gorchymyn i rym ar 23 Awst, ond petai The Order comes into force on theunigoiyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, 23 August, but if a person aggrieved by theneu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar Order wants to question its validity, or thaty sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau of any provisions contained in it, on theDeddf Priffyrdd 1980 diwygiedig, neu ar sail nad grounds that it is not within the powers of theyw'n cydymffurfio ag unrhyw ofynion y Ddeddf, Highways Act 1980, as amended, or that anyfel y'i diwygiwyd, neu os oes unrhyw reoliad regulation made under the Act has not beena wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r complied with in relation to the Order, he orGorchymyn na gydymffurfiwyd ag o, gall ef neu she may, under paragraph 2 of Schedulehi, yn unol a pharagraff 2 Adran 2 y Ddeddf fel y 2 to the Act as applied by paragraph 5 of

acymhwysir gan baragraff 5 Atodlen 6 y Ddeddf, Schedule 6 to the Act, within 6 weeks fromwneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos the date of this Notice make an application too ddyddiad yr Hysbysiad hwn. the High Court.Dyddiedig: 29 Awst 2018 Dated: 29 August 2018Delyth E Jones Delyth E JonesPennaeth y Gyfraith a Llywodraethu Head of Law and Governance■^^^y Bodlondeb,Bodlondeb,

Conwy LL32 8DU

C-ONWY (01492) 574000(01492) 574000

SSfSJSSK Cyf/Ref: CCBC-030196/HLCyf/Ref: CCBC-030196/HL

Attachments

NWA0768517.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices