Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Abergele Road. Llanddulas) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

Notice ID: NWA0690679

Notice effective from
4th July 2018 to 3rd August 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Abergele Llanddulas) (Gwaharddiad Pros Pro ar Draffia Prwodd) 2018
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Abergele, Llanddulas ar yr allanfa i Landdulas i'r ffordd ymadael oddi ar yr A55.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y bont. Bydd gwyriadau ar y rhwydwaith cefnffyrdd a bydd arwyddion priodol i ddynodi hynny.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Gorffennaf 2018 ac mae'n berthnasol ar ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig o 17.00 - 08.00. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 10 diwrnod, neu hyd nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond ddim mwy na 2 wythnos.
Dyddiedig: 4 Gorffennaf 2018
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 The County Borough of Conwv (Abergele Road. Llanddulas) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Abergele Road, Llanddulas at the exit to Llanddulas to slip road off onto the A55.
The Order is necessary to facilitate bridge works. Diversions will be in place on the trunk road network and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 9 July 2018 and applies on weekdays only from 17.30 - 08.00. It is anticipated that the road will be closed for a period of 10 days, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 2 weeks.
Dated: 4 July 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance
W^^^j Bodlondeb, Conwy

? y^^/ LL32 8DU

Conwy (oi492)574000

cyngok BwpDEisTREf siroi Gvf/R©fi CCBC~030364/HL
BwpDEisTREf

Gvf/R©fi CCBC~030364/HL
COUNTY BOROUGH COUNCIL WW ?wwwww-?»» ?

WW ?wwwww-?»» ?

Attachments

NWA0690679.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices