Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5430 LLANARMON YN IAL

Notice ID: NWA0612653

Notice effective from
9th May 2018 to 8th June 2018

Denbiqhshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO CYNGOR SIR DDINBYCH B5430 LLANARMON-YN-IAL
RHYBUDD O ORCHYMYN CYFYNGIAD CYFLYMDER O 20 MY A DROS DRO 2018 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFNIDIAETH FFYRDD1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu qwneud Corchymyn dros dro, na fydd yn gynharach na 7 diwrnod o 9 Mai 2018, sy'n gosod terfyn cyflymder 20 mya ar hyd y darnau o ffyrdd a nodir yn yr Atodlen isod, oherwydd cynigir gwneud gwaith arnynt.
Y rheswm dros y cyfyngiad yw lleihau cyflymder cerbydau ar y darnau dan sylw o'r ffordd, oherwydd gwaith llenwi tyllau gan Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych.
Daw'r Corchymyn i rym 28 Mai, 2018 am gyfnod o ddeunaw mis. Rhagwelir y bydd y cyfyngiad yn para tan oddeutu 22 Mehefin 2018.
Atodlen
Darnau o Ffordd yn Llanarmon-yn-lal yn Sir Ddinbych Cyfyngiad Cyflymder 20 mya
1) B5430 Valley Lodge i gyffordd B5431 Llanarmon-Yn-lal, Llanarmon-Yn-lal, yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i cnyffordd a'r B5430 o Ffynnon y Berdd i Valley Lodge, i gyfeiriad y de am bellter o tua 2000 metr.


2) Cyffordd B5430 Llanarmon-Yn-lal i Graianrhyd, Llanarmon-Yn-lal yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i cnyffordd a'r Rose and Crown, i'r Fynwent i gyfeiriad y gorllewin am bellter o tua 2000 metr.


Dyddiedig: 9 Mai 2018.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau'r Gyfraith, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL B5430 LLANARMON YN IAL
NOTICE OF TEMPORARY 20 MPH SPEED RESTRICTION ORDER 2018 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 9th May 2018 to make an Order temporarily imposing a 20 mph speed limit along the lengths of road specified in the Schedule below, because works are proposed to be executed thereon.
The reason for the restriction is to reduce vehicle speeds on the said lengths of road due to patching works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The Order comes into force on 28th May, 201 8 for an eighteen month period. The anticipated duration of the restriction is approximately until 22nd June 2018.
Schedule
Length of Road at Llanarmon yn lal in the County of Denbighshire 20 mph Speed Restriction
1) B5430 Valley Lodge to junction B5431 Llanarmon Yn lal, Llanarmon Yn lal, in the County of Denbighshire which extends from its junction with B5430 from Ffynnon Y Berdd to Valley Lodge in a southerly direction for a distance of approximately 2000 metres.


2) B5430 Llanarmon Yn lal junction to Graianrhyd, Llanarmon Yn lal in the County of Denbighshire which extends from its junction with Rose and Crown to Cemetery in a westerly direction for a distance of approximately 2000 metres.


Dated: 9 May 2018.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA0612653.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices