Search for more Public Notices in your area
DENBIGHSHIRE C C
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NWA0496759

Notice effective from
21st February 2018 to 23rd March 2018

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 09/2018/011 2 - Castell Bach, Bodfari - Alterations and restoration of building to form extension to existing dwelling (Listed Building application).
LB - Application No. 16/2018/0107 - 3 Bathafarn Cottages, Llanrhydd, Ruthin -Installation of replacement windows (retrospective Listed Building Application application).
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 21 February 2018 until 14 March 2018 or on our website: www.denbighshire.gov.uk/planning.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 14 March 2018.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent
LB - Rhif cais 09/2018/0112 - Castell Bach, Bodfari - Addasiadau ac adfer adeilad i ffurfio estyniad i'r annedd presennol (cais Adeilad Rhestredig).
LB - Rhif cais 16/2018/0107 - 3 Bathafarn Cottages, Llanrhydd, Rhuthun - Gosod ffenestri newydd (cais Adeilad Rhestredig 61-weithredol).
Callwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnwyng Nhaledfryn, Fforda y Ffair, Dinbych o 21 Chwefror 2018 tan 14 Mawrth 2018 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 14 Mawrth 2018.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaefh a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gats:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Gwasanaethau Cynllunio a Cwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62,
Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA0496759.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

Border Counties Advertizer