Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bronygarth, Public Footpath Creation

Notice ID: WAR2440618

Notice effective from
17th June 2022 to 17th July 2022


Rhybudd 0 Wneud Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus
Deddf Priffyfdd1980, Adran 26

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Fferm Penisa'r Glyn, Bronygarth]
Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus 2022
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 29 Mawrth 2022, o dan Adran 26 Deddf Priffyrdd 1980, yn creu llwybr troed cyhoeddus a fydd yn rhedeg o Glyntraian 59 yn SJ 2543 3736 ac yn parhau i gyfeiriad de de-ddwyrain yn gyffredinol am oddeutu 245 metr i SJ 2552 3714 ac yna i gyfeiriad y dwyrain am oddeutu 240 metr i SJ 2574 3709. 0 SJ 2574 3709 mae'r llwybr yn parhau i gyfeiriad y de yn gyffredinol am oddeutu 45 metr i gyfarfod trac amgaeedig yn SJ 2575 3705 ac yna'n parhau i'r dwyrain yn gyffredinol am oddeutu 230 metr ar hyd y tree amgaeedig i gwrdd 3 phriffordd sy'n caal ei chynnal a'i chadw ar draul y cyhoedd ynSJ 2598 3701.
Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi eu gosod a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111AY o 9am tan 4J0pm, ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir cael copTau o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn rhad ac am ddim o Neuadd y Dref.
Dylid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn i'r Uwch Swyddog Mapiau Swyddogol, Adain Hawliau Tramwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Depo Cludiant, De Ffordd yr Abaty, YstSd Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9PW, rhaid eu darbyn arbyn 18 Gorffannaf 2022 fan bellaf. Mae'n ofynnol i nodi ar ba sail maent yn gwneud y syfw neu'r gwrthwynebiad.
0s na dderbynnir unrhyw sylw neu wrthwynebiad, neu os tynnir y rhai a wnaed yn 61, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gadamhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os carff y Gorchymyn ei anfon at Weinidogion Cymru i'w gadamhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb eu tynnu'n 61 yn cael eu hanfon gyda'r GorchymyaDyddiedig
17 Mehefin 2022 Matthew Foster
Hon north Gwasanuulli CyfrefthioL Democrataidd a Chofrestru Dros

Notice Of Making Of A Public Path Creation Order
Highways Act 1980, Section 26

The Wrexham County Borough Council (Penisa'r Glyn Farm, Bronygarth]
Public Path Creation Order 2022
The above Order, made on 29 March 2022, under section 26 of the Highways Act 1980, will create a public footpath running from Glyntraian 59 at SJ 2543 3736 and continuing generally south south-east for approximately 245 metres to SJ 2552 3714 and then generally east for approximately 240 metres to SJ 2574 3709. From SJ 2574 3709 the footpath continues generally south for approximately 45 metres to meet an enclosed track SJ 2575 3705 and then continues generally east for approximately 230 metres along the enclosed track to meet a highway maintainable at public expense at SJ 2598 3701.
A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Offices of Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY from 9.00am to 4.30pm, Monday to Friday Copies of the Order and Order Map may be obtained free of charge from the Guildhall.
Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Senior Definitive Map Officer, Rights of Way Section, Wrexham County Borough Council, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW, to be received not later than 18 July 2022. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Wrexham County Borough Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated 17 June 2022
Matthew Foster
Interim Head of Service, Legal, Democratic & Registration

Attachments

WAR2440618.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices