Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2385064

Notice effective from
12th April 2022 to 12th May 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0339 6 Stryd Pare, Ruabon, Wrecsam, LL14 6LE
Caniatad Adeilad Rhestredig I Ddymchwel Estyniad Jnllawr Presennol Yn Y Cefn A Chodi Estyniad Unllawr Newydd Yn Y Cefn A Garej Ar Wahan
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiweh

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 04.05.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrtiyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM Cou
nty Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0339 6 Park Street, Ruabon, Wrexham, LL14 6LE
Listed Building Consent For Demolition Of Single Storey rear Extension And Garage And Erection Of New Single Storey Rear Extension And Detached Garage
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 lAYor email: planning admin@

wrexham.gov.uk

before 04,05.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2385064.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices