Search for more Public Notices in your area
Traffic

Chapel Lane, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: BIR2378557

Notice effective from
8th April 2022 to 8th May 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Ad ran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 mewn grym o 11/04/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o L6n Lwyd, Y Waun, o'i chyffordd a Lon y Capel i gyfeiriad y de ddwyrain am bellter o 230m i'w chyffordd 3 Chirk Green Road er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd aryffordd.
Mae'r ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd y Glofa, B5070 a Lon y Capel a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydolycyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bars 10 diwmod, neu lai os bydd y gwaith
wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 08/04/22.
Darren Williams- Prif Swyddog
Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 11/04/22 prohibiting any vehicle from using that length of Lloyd's Lane, Chirk from its junction with Chapel Lane in a S. direction for a distance of 230m to its junction with Chirk Green Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Colliery Road, B5070 and Chapel Lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 10 days or until completion of the
works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 08/04/22,
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

BIR2378557.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices