Search for more Public Notices in your area
Traffic

Lloyds Lane, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2361492

Notice effective from
17th March 2022 to 16th April 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GOHCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD1 PROS PRO dan Ad ran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 19B4 a fydd mewn grym o 11/04/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnydditfr rtian honno o Lfin Lwyd, Y Waun, o'i chyffordd a Lfin y Capel i gyfeiriad y de ddwyrain am bellter o 230m i'w chyffordd S Chirk Green Road er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd. Mae'r ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd y Glofa, B5070 a Lfin y Capel a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 10 diwrnod, neu lai os bydd y gwartfi wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 17/03/22.
Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 11/04/22 prohibiting any vehicle from using that length of Lloyd's Lane, Chirk, Wrexham from its junction with Chapel Lane in a S direction for a distance of 230m to its junction with Chirk Green Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Colliery Road, B5070 and Chapel Lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 10 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 17/03/22.
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2361492.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices