Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2329251

Notice effective from
8th February 2022 to 10th March 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 P/2022/0065 Canotfan Bridgeway, Heol y Bont, Stad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9QS. Cais hybrid - (a) caniatad llawn i ddymchwel unedau presennol a chodi 33 uned ar gyfer defnydd B1/B2/ B8, ailwampio unedau manwerthu a bwyd a diod presennol. (b) caniatad amlinellol (pob mater wedi'i gadw yn ol heblaw am fynediad) ar gyfer 19 uned (defnydd B1/B2/B8) gyda gwaith mynediad/tirlunio ac isadeiledd cysylrtiedig - Datblygiad Mawr. Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 02.03.2022. ftydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 P/2022/0065 The Bridgeway Centre, Bridge Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9QS.

Hybrid application - (a) full permission to demolish existing units and erect 33 units for B1/B2/B8 use, refurbishment of existing retail and food and drinks units, (b) outline permission (all matters reserved expect access) for 19 industrial (B1/B2/B8 use) with associated access, landscaping and infrastructure works - Major Development. You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LLii 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 02.03.2022. We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2329251.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices