Search for more Public Notices in your area
Traffic

The Conwv County Borough Council

Notice ID: WAR2262883

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffvrdd Amrvwiol Mochdrel (Gwahardd Aros) 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Mae eithriadau yn y Gorchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati. Caiff eithriadau eu cynnwys yn y Gorchymyn ar gyfer cerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl yn ogystal a Disg Parcio Person Anabl. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 1 Rhagfyr 2021 ar wefan y Cyngor.
Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o'r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o'r dyddiad hwn.
The Conwv County Borough Council
(Various Roads Mochdrel (Prohibition of Waiting) Order 2021
Conwy County Borough Council has made the above-named Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in the Schedule below.
Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions are provided in the Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc. A copy of the Order and plan, which will come into operation on 1 December 2021 may be examined on the Council website.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date hereof apply to the High Court for this purpose.
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS


Dated: 24 November 2021

Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC - 040001/HL

Attachments

WAR2262883.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices