Search for more Public Notices in your area
Licensing

PART 4: MARINE LICENSING

Notice ID: WAR2256713

Notice effective from
24th November 2021 to 24th December 2021

DEDDF Y M6R A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER CYNLLUN GWELLA AMDDIFFYNFA ARFORDIROL BAE PENRHYN A THIR Y CYHOEDD

Hysbysir drwy hyn, yn unol a Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y MoT a Mynediad i'r Arfordir 2009, fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol i ar gyfer gwella Amddiffynfa Arfordirol Bae Penrhyn a Thir y Cyhoedd.

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n

https://publicregist.er

. naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2159. Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar Coronafirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn y cyfnod hwn.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i'r TTm Trwyddedu Moral, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 OTP, neu yrru e-bost at marinelicensing@

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

.

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau o fewn 28 diwmod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML2159.

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth iddo. Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynniryn cael eu rhannu a'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar 61 golygu manylion personol, yn unol a'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru, gan weithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, yn trosglwyddo copi o unrhyw sylw neu wrthwynebiad a dderbynnir i'r ymgeisydd.

PART 4: MARINE LICENSING

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR PENRHYN BAY COASTAL DEFENCE AND PUBLIC REALM IMPROVEMENTS SCHEME

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence for Penrhyn Bay Coastal Defence and Public Realm Improvements Scheme.

You can see the application documents free of charge, from

https://publicregist.er

. naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference number CML2159. In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.

Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 OTP, or e-mail:

marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

.

Representations or objections should be made within 28 days of the date of this notice, quoting reference: CML2159.

In your representation/objection please include an address to which correspondence may be sent. Please be aware that representations received will be shared with the applicant and may be made publicly available, after redacting personal details in line with General Data Protection Regulation.

Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, will pass to the applicant a copy of any representation or objection received.

Attachments

WAR2256713.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices