Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH DIVERSION ORDER HIGHWAYS ACT 1980, SECTION 119

Notice ID: WAR2255170

Notice effective from
12th November 2021 to 12th December 2021

HYSBYSIAD CADARNHAU GQRCHYMYN
GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS
DEDDF PRIFFYRDD 1980 - ADRAN 119
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
(LIwybr Cvhoeddus 89 Brymbol
Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus 2021
Ar 02 Tachwedd 2021 cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam y Gorchymyn uchod a wnaed dan adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980.
Bydd y Gorchymyn a gadarnhawyd yn gwyro lied cyfan llwybr troed cyhoeddus Brymbo 89 yn dechrau o'r B5430 Ffordd Llanarmon yn y fynedfa i Isfryn ar SJ 2461 5345 ac yn parhau i'r gorllewin ar hyd y ffordd i Isfryn am tua 50 metr i giat ar SJ 2456 5345 ac yna i'r de orllewin am tua 50 metr gan basio o flaen Isfryn, i bwynt i'r de o Isfryn ar SJ 2452 5342 i linell yn dechrau o'r B5430 Ffordd Llanarmon yn y fynedfa i Isfryn ar SJ 2461 5345 ac yn parhau i'r de orllewin am tua 65 metr i gyfarfod a thrac ar SJ 2455 5343 ac yna i'r de orllewin ar hyd y trac am tua 25 metr i bwynt i'r de o Isfryn ym SJ 2452 5342.
Mae copi o'r Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd a Map y Gorchymyn ar gael yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Yr Adain Hawliau Tramwy, Depo Cludiant, De Ffordd yr Abaty, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9PW, a gel I ir eu gweld yno'n rhad ac am ddim rhwng 9.30am a 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener -dylid ffonio 01978 729761 ymlaen Haw i sicrhau bod swyddog ar gael i gyflwyno'r dogfennau. Gellir cael cop'i'au o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn rhad ac am ddim o'r un man.
Daeth y Gorchymyn i rym ar 02 Chwefror 2022, ond os bydd unrhyw un sydd wedi eu tramgwyddo gan y Gorchymyn eisiau herio ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980, fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallant, o dan baragraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf, fel yr ychwanegwyd gan baragraff 5 Atodlen 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos i 12 Tachwedd 2021.
Dyddiedig 12 Tachwedd 2021
Linda Roberts
Prif Swyddog Interim Llywodraethu a Chwsmeriaid Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH
DIVERSION ORDER
HIGHWAYS ACT 1980, SECTION 119
The Wrexham County Borough Council
(Brymbo Public Footpath 89)
Public Path Diversion Order 2021

On 02 November 2021, Wrexham County Borough Council confirmed the above Order made under section 119 of the Highways Act 1980.
The effect of the Order as confirmed is to divert the full width of that part of Brymbo public footpath 89 commencing from the B5430 Llanarmon Road at the entrance to Isfryn at SJ 2461 5345 and continuing generally west along the driveway to Isfryn for approximately 50 metres to a gate at SJ 2456 5345 and then generally south west for approximately 50 metres passing to the front of Isfryn, to a point just south of Isfryn at SJ 2452 5342, to a line commencing from the B5430 Llanarmon Road at the entrance to Isfryn at SJ 2461 5345 and continuing generally west south west for approximately 65 metres to meet a track at SJ 2455 5343 and then south west along the track for approximately 25 metres to a point just south of Isfryn at SJ 2452 5342.
A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Offices of Wrexham County Borough Council, Rights of Way Section, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW from 9.30am to 4.30pm, Monday to Friday - please phone 01978 729761 to ensure an officer is available to produce these documents. Copies of the Order and Order Map may be obtained free of charge from the same address.
The Order comes into force on 02 February 2022, but if any person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 12 November 2021, make an application to the High Court.
Dated 12 November 2021
Linda Roberts
Interim Chief Officer Governance and Customer Guildhall, Wrexham, LL11 1AY

Attachments

WAR2255170.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices