Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Licensing

Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017

Notice ID: WAR2068824

Notice effective from
27th April 2021 to 27th May 2021

£u Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Trosiannol) 2017
Hysbysir trwy hyn, yn unol a Pharagraff 8, Rhan 2 Atodlen Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Trosiannol) 2017 fod cais wedi cael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Enovert North Limited i drwyddedu gwaith tynnu dwr oedd yn esempt yn flaenorol. Mae'r cais ar gyfer trwydded trosglwyddo i dynnu dwr o strata tanddaearol yn Chwarel Hafod, rhwng Cyfeirnodau Grid Cenedlaethol SJ 30745 45523, SJ 30799 45632, SJ 31100 45714 a SJ 31111 45512 er mwyn ei drosglwyddo heb ymyrryd a'r defnydd i Nant Aberderfyn yng Nghyfeirnodau Grid Cenedlaethol SJ 30768 45928 a SJ 31161 45653, drwy'r flwyddyn.
Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein yn

https://publicregister.naturalresources.wales/

. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r manylion cais isod neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gallai hyn gymryd amser i'w brosesu a gall y byddwn yn codi tal am hynny.
Os dymunwch ofyn am gopi o'r cais neu wneud sylwadau arno, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-008544 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty" Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov

. uk erbyn 26/05/2021 fan bellaf.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan

http://natura

I resources. wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).
Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017
Notice is hereby given, in accordance with Paragraph 8 Part 2 of the Schedule to the Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017 that an application has been made to Natural Resources Wales by Enovert North Limited to licence a previously exempt abstraction. The application is for a transfer licence to abstract water from underground strata at Hafod quarry, between National Grid References SJ 30745 45523, SJ 30799 45632, SJ 31100 45714 and SJ 31111 45512 for the purpose of transferring it without intervening use to Aberderfyn Brook at National Grid References SJ 30768 45928 and SJ 31161 45653, all year.
You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at https:/^publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.
If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-008544 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

by no later than 26/05/2021.
For further information please see the consultations section of our website

http://naturalresources

. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

WAR2068824.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices