Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2059749

Notice effective from
16th April 2021 to 16th May 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 19/04/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Gefndre, Pare Caia, Wrecsam o'i chyffordd I Ffordd Cefn i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 35m hyd at ei chyffordd 3 Ffordd Fynediad Cefndre i alluogi Hafren Dyfrdwy i ddisodli 2gyflenwad plwm

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Cefn a Rhodfa Anthony Eden a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

i

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 20 diwrnod gwaith neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt na hynny, ac ni fydd yn para dim mwy na'r uchafswm o 18 mis.

Dyddiedig 16/04/21.

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 19/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Cefndre, Caia Park, Wrexham from its junction with Cefn Road in a W. direction for a distance of 35m to its junction with Cefndre Access Road to enable Hafren Dyfrdwy to replace 2 lead supplies,

The alternative route for vehicles affected by the closure is via CefnRoad and Antony Eden Drive and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure,

The prohibition is expected to last for 20 working days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 16/04/21,

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2059749.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices