Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2058114

Notice effective from
16th April 2021 to 16th May 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 21/04/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o'r B5097 Ffordd Talwrn, Legacy, Wrecsam o'i chyffordd 3'r B5097 Ffordd Bronwylfa i gyfeiriad y de am bellter o 500m er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd yw drwy'r B5097 Ffordd Bronwylfa, y B5098, y B5605 Ffordd Wrecsam, Ffordd Fennant, Stryt y Bone a'r B5346 Allt Ty Gwyn a bydd arwyddion i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanae-thau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 17 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 16/04/21.

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 21/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of B5097 Talwrn Road, Legacy, Wrexham from its junction with B5097 Bronwylfa Road in a S. direction for a distance of 500m to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via B5097 Bronwylfa Road, B5098, B5605 Wrexham Road, Fennant Road, Bank Street and B5346 Vinegar Hill and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 17days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 16/04/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2058114.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices