Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2059001

Notice effective from
16th April 2021 to 16th May 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 19/04/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o L8n Wynnstay, Plas Madog, Wrecsam o'i chyffordd 3 A539 Ffordd Llangollen i gyfeiriad y de am bellter o 300m i'w gyffordd 3 B5605 Ffordd y Pare er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd yr A539 Ffordd Llangollen a'r B5605 Ffordd y Pare a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau,

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 16/04/21.

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 19/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Wynnstay Lane, Plas Madoc, Wrexham from its junction with A539 Llangollen Road in a S. direction for a distance of 300m to its junction with B5605 Park Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via A539 Llangollen Road and B5605 Park Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 16/04/21,

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2059001.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices