Search for more Public Notices in your area
Planning

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

Notice ID: WAR2058098

Notice effective from
16th April 2021 to 16th May 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0Z72 Woodbank Cottage, Pontcysyllte, Wrecsam, LL20 7YR, Caniatad adeilad rhestredig am ddau estyniad oefn stori.

P/2021/0269 Woodbank Cottage, Pontcysyllte, Wrecsam. LL20 7YR, Estyniad cefn deulawr - yn effeithio ar safle reftadaeth y byd,

P/2021/0296 Bryn Newydd Farm, Halghton, Hanmer, Whitchurch, SY13 3DS. Caniatad adeilad rhestredig i trawsnewid garej i ystafelloedd gyfanheddol a dreif newydd i gynnwys ardal parcio.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 07.05.2021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0272 Woodbank Cottage, Pontcysyllte, Wrexham, LL20 7YR, Listed building consent for two storey rear extension.

P/2021/0269 Woodbank Cottage, Pontcysyllte, Wrexham, LL20 7YR, Two storey rear extension - affects world heritage site.

P/2021/0296 Bryn Newydd Farm, Halghton, Hanmer, Whitchurch, SY13 3DS. Listed building consent for conversion of garage into habitable rooms and new driveway to include parking area.

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 07.05,2021,

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2058098.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices