Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2054201

Notice effective from
9th April 2021 to 9th May 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0070 Trevalyn Court, Chester Road, Rossett, Wrecsam, LL12 OHL. Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer lleihau rhyfedd rhanbarthol dros dro.

P/2021/0217 James Jones And Sons, Pallets And Packaging LTD Oak Road, Wrexham Industrial Estate, Wrecsam, LL13 9PH. Adeiladu storfa biomas newydd, codi odynau newydd, adeiladu storfa paled sych newydd, gwaith daear cysylltiedig (datblygiad mawr).

P/2021/0188 Bryn Newydd Farm, Halghton, Hanmer, Whitchurch, SY13 3DS. Trawsnewid garej i ystafelloedd gyfanheddol a dreif newydd i gynnwys ardal parcio - caniatad adeilad rhestredig.

P/2021/0212 Units 1 Counterpoint, Regent Street, Wrecsam, LL13 7SU, Gosod uned arddangos hysbysebu ddigidol annibynol 1 x 48 ddalen -caniatSd adeilad rhestredig.

P/2021/0245 Rose Hill Lodge, Erbistock, Wrecsam, LL13 ODD, Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel estyniad presennol ac eithrio dau estyniad cefn stori ac estyniad ochr storey sengl,

P/2021/0246 Rose Hill Lodge, Erbistock, Wrecsam, LL13 ODD, Dymchwel estyniad presennol ac eithrio dau estyniad cefn stori ac estyniad ochr storey sengl.

P/2021/0233 Llwyn Eglwys, The Green, Gresford, Wrecsam, LL12 8RG, Dileu chimney effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth.

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrrfennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 30042021.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0070 Trevalyn Court, Chester Road, Rossett, Wrexham, LL12 OHL. Listed building consent for retention of temporary partition wall,

P/2021/0217 James Jones And Sons, Pallets And Packaging LTD Oak Road, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9PH. Construction of new biomass boiler house and fuel store, erection of new kilns, construction of new dry pallet store, associated ground works (major development).

P/2021/0188 Bryn Newydd Farm, Halghton, Hanmer, Whitchurch, SY13 3DS, Conversion of garage into habitable rooms and new driveway to include parking area - listed building consent.

P/2021/0212 Units 1 Counterpoint, Regent Street, Wrexham, LL13 7SU, Installation of 1 x 48 sheet free standing digital advertising display unit -listed building consent.

P/2021/0245 Rose Hill Lodge, Erbistock, Wrexham, LL13 ODD. Listed building consent for demolition of existing extension and erection of two storey rear extension and single storey side extension,

P/2021/0246 Rose Hill Lodge, Erbistock, Wrexham, LL13 ODD, Demolition of existing extension and erection of two storey rear extension and single storey side extension.

P/2021/0233 Llwyn Eglwys, The Green, Gresford, Wrexham, LL12 8RG, Removal of chimney affects the character of a conservation area,

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 30.04.2021,

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2054201.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices