Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR1963263

Notice effective from
8th January 2021 to 7th February 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2020/0846 Tir IV Gogledd Orllewin o, Clywedog Road North, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9XE - Datblygiad Mawr Adeliad Warws Diwydiannol A Mynediad Newydd I Gerbydau, Maes Parcio A Man Gwasanaeth
P/2020/0870 3 Y Gerddi, Holt Wrecsam, LL13 9JW Adeiladu Allan, Porch Blaen A Wall (Yn Ymddeol)
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrecham50v.uk/plans

neu yn GalwWrecsaml16StrytyrArglwyddJWrecsaralX111LG Osdymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

p4anning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 29.01.2021
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990
P/2020/0846 Land To The North West Of, Clywedog Road North, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XE - Major Development Industrial Warehouse Building (Use Classes B1C, B2, B8) And New Vehicular Access, Car Park And Service Area P/2020/0870 3 The Gardens, Holt, Wrexham, LL13 9JW Outbuilding, Front Porch And Wall (In Retrospect)
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 29.01.2021
We welcome correspondence In Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1963263.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices