Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR1910762

Notice effective from
13th November 2020 to 13th December 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990
P/2020/0690 Old Sontley Hall, Sontley, Wrecsam, LL13 OYW Adeilad Amaethyddol Ar Gyfer Gwartheg Godro (Caniatad Adeilad Rhestredig)
P/2020/0678 Hilbre, Marford Hill, Marford, Wrecsam, LL12 8TA Caniatad Ardal Gadwraeth I Ddymchwel Garej
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar www.

wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 04.12.2020
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2020/0690 Old Sontley Hall, Sontley, Wrexham, LL13 OYW Agricultural Building For Dairy Cows (Listed Building)
P/2020/0678 Hilbre, Marford Hill, Marford, Wrexham, LL12 8TA Conversation Area Consent For Demolition Of Garage
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1 AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 04.12.2020.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR1910762.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices