Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (One Way) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1910994

Notice effective from
13th November 2020 to 13th December 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DRWODD) DROS DRO o dan adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a ddaw i rym o 16/11/20 sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r darn hwnnw o ffordd y cyfeirir ato yng Ngholofn 1 Atodlen yr Hysbysiad hwn, ac eithrio i'r cyfeiriad a nodir yng Ngholofn 2 yr Atodlen er mwyn galluogi O'Connor Utilities Ltd i wneud gwaith cloddio er mwyn gosod cebl trydan.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r unffordd ar hyd Ffordd y Dderwen, Ffordd Dunster a Ffordd Marlborough a bydd arwyddion i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 25 diwrnod gwaith neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt na hynny, ac ni fydd yn para dim mwy na'r uchafswm o 18 mis.
ATODLEN.
Colofn 1 - Y Darn o Ffordd.
Ffordd yr Abaty (De), Ystad Ddiwydiannol Wrecsam o'i chyffordd & Ffordd y Dderwen i gyfeiriad y Gogledd am bellter o 227m i'w chyffordd a Ffordd Marlbrough.
Colofn 2 - Cyfeiriad.
Bydd traffig yn teithio i gyfeiriad y de ar hyd Ffordd yr Abaty (De) o'i chyffordd & Ffordd Marlborough i'w chyffordd a Ffordd y Dderwen.

Dyddiedig 13/11/20
Darren Williams - Prif Swyddog Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) (One Way) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 16/11/20 prohibiting any vehicle from using that length of road specified in Column 1 of the Schedule to the notice other than in the direction specified in Column 2 of the Schedule of the notice to enable O'Connor Utilities Ltd. to undertake excavation works for installation of a electricity cable.
The alternative route for vehicles affected by the one way closure is via Oak Road, Dunster Road and Marlborough Road and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 25 working days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
SCHEDULE.
Column 1 - Length of Road.
Abbey Road (South), Wrexham Industrial Estate from its junction with Oak Road in a N. direction for a distance of 227m. to its junction with Marlborough Road.
Column 2 - Direction.
Traffic will travel in a S. direction along Abbey Road (South) from its junction with Marlborough Road to its junction with Oak Road
Dated 13/11/20.
Darren Williams - Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1910994.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices